ZADANIE POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU DOSTĘPNOŚCI I POPRAWIE JAKOŚCI LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

ZADANIE POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU DOSTĘPNOŚCI I POPRAWIE JAKOŚCI
LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
WARTOŚĆ ZADANIA: 417 680,10 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 417 628,65 zł
Środki własne: 51,45 zł
OKRES REALIZACJI: 2021r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I POPRAWĘ JAKOŚCI LECZENIA OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
W zakres zadania wchodził:


 1. Remont Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA).
 2. Remont Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA).
 3. Remont schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, elewacji od strony
  wejścia głównego, obróbek blacharskich z wymianą rynien i rur spustowych.
 4. Zakup środków ochrony do walki z rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19:
 • środek do zamgławiania (5l) 8 szt.
 • maseczki chirurgiczne 20100 szt.
 • maseczki FFP2 1100 szt.
 • fartuchy barierowe 950 szt.
 • rękawice jednorazowe 500 op.
 • worki czerwone 240l 160 szt.
 • worki czerwone 150l 150 szt.
 • worki czerwone 120l 140 szt.
 • worki czerwone 60l 140 szt.
 1. Zakup wyposażenia do oddziałów odwykowych:
 • aparat do mierzenia RR z pulsoksymetrem i pomiarem tętna i temperatury (jezdny) 2 szt.
 • wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę 2 szt.
 • wózek inwalidzki 2 szt.
 • łóżko z barierką ochronną z materacem 4 szt.
 • szafka przyłóżkowa 4 szt.
 • wózek na czystą bieliznę 2 szt.
 • parawan

ZADANIE PN. „ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE OKIEN W PAWILONIE NR 3”

Wartość zadania : 185 223,90 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 177 814,94 zł
Środki własne Zespołu: 7 408,96 zł
Okres realizacji : 2021r.
ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu na obiekcie budowlanym krat okiennych rolowanych oraz nadzór inwestorski. Kraty zostały zamontowane w Pawilonie nr 3 (I piętro budynku, strona A) Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów przebywających w Oddziale.

ZADANIE PN. „ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO DLA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W GOSTYNINIE”

Wartość zadania : 303 000,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 300 000,00zł
Środki własne Zespołu: 3 000,00 zł
OKRES REALIZACJI: 2021 r.
ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA


Zakres zadania obejmował zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.


ZADANIE PN. „ZAKUP ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO”

WARTOŚĆ ZADANIA: 117 720,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 113 011,20zł
Środki własne Zespołu: 4 708,80 zł
Okres Realizacji: 2021 r.


Zadanie dofinansowano z budżetu województwa Mazowieckiego.
Zakres zadania obejmował zakup, dostawę i montaż analizatora biochemicznego wraz ze szkoleniem
personelu laboratorium z jego obsługi.

ZADANIE PN. „ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE OKIEN – ZAKUP I MONTAŻ KRAT NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

Zespół był zobowiązany przepisami prawa – do zabezpieczenia okien przed możliwością ich otworzenia przez pacjentów – rozdział VIII ust. 5 załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739). Okna w Pawilonach szpitalnych są przeszklone od wewnątrz szkłem bezpiecznym
i zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez pacjenta głównie poprzez zamontowanie zamków w klamce okna. W związku ze zdarzającymi się sytuacjami forsowania zabezpieczeń zamontowanych w oknach i występowania zdarzeń niepożądanych związanych z ucieczką pacjentów przez okno z I piętra, skutkujących doznaniem obrażeń, Zespół uznał za konieczne wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. W wyniku realizacji zadania zostały zamontowane zewnętrzne zabezpieczenia okien w Oddziale Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – I piętro pawilonu nr 6 oraz w jednym oknie Pawilonu nr 2 (ZOL) – I piętro. Okna zabezpieczono za pomocą krat okiennych rolowanych, stalowych z systemem sprężynowym. W ramach zadania był pełniony nadzór nad montażem krat. Zabezpieczenie zewnętrzne okien miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, przed zdarzeniami niepożądanymi.
W ramach zadania był również pełniony nadzór nad montażem krat.
Łączna wartość zadania wyniosła 71 445,04 zł, z czego z dotacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 70 016,14 zł oraz środki własne podmiotu w wysokości 1 428,90

ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWO-GAZOWEJ, WĘZŁÓW CIEPLNYCH ORAZ SIECI CO I CW – ETAP I DOKUMENTACJA”

Wartość zadania: 40 775,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 39 144,00zł
Środki szpitala: 1 631,00 zł
Okres realizacji: 2020-2021 r.


Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego.
Zakres I etapu zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i modernizacji kotłowni olejowo–gazowej, węzłów cieplnych oraz sieci c.o. i c.w. w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła na potrzeby Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

 

ZAKUP KARDIOMONITORA JEZDNEGO

Wartość zadania: 15 012 ,00 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 14 182 ,00 zł,
Środki szpitala: 830 ,00 zł.
Okres realizacji: 2021 r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Celem zadania był zakup kardiomonitora jezdnego, który umożliwi monitorowanie ciśnienia
tętniczego, pulsu, EKG, EER i innych parametrów życiowych, na potrzeby Oddziału
Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Zasady Odwiedzin

 1. odwiedziny nie mogą kolidować z procesem i procedurami leczenia;
 2. odwiedziny nie mogą kolidować z prawami innych pacjentów;
 3. pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie;
 4. osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz oddziału lub lekarz dyżurny oddziałów może zezwolić na samodzielne odwiedzenie pacjenta osobie niepełnoletniej z najbliższej rodziny, która ukończyła 13 rok życia;
 5. zabrania się odwiedzania pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną, osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym oraz osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających;
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest:
 • włożyć odzież ochronną, jeżeli takie będą zalecenia personelu medycznego,
 • zachowywać się w czasie odwiedzin kulturalnie, podporządkować się wskazówkom i poleceniom personelu medycznego.

Osoby odwiedzające nie powinny w szczególności:

 1. dostarczać alkoholu, środków odurzających oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza;
 2. przynosić przedmiotów, których posiadanie w podmiocie leczniczym może stwarzać zagrożenie (np. grzałki elektryczne, ostre narzędzia);
 3. prowadzić głośnych rozmów oraz zachowywać się w sposób zakłócający spokój innych pacjentów;
 4. wprowadzać na teren podmiotu leczniczego jakichkolwiek zwierząt;
 5. palić tytoniu – na terenie Zespołu obowiązuje zakaz palenia tytoniu;
 6. dostarczana pacjentowi przez osoby odwiedzające żywność oraz inne przedmioty i artykuły mogą podlegać kontroli personelu medycznego.
 7. Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającymi Regulamin Organizacyjny Szpitala.
 8. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.

ZALESIAŃSKA ŚCIEŻKA EDUKACYJNO – PRZYRODNICZA

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie”.

      W dniu 30 listopada 2016 r. na terenie parkowym Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie została zakończona realizacja zadania pn. „Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej”.
      W ramach przedmiotowego zadania utworzono ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą poprzez zamontowanie tablic i gier edukacyjnych, ławek parkowych, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. Długość ścieżki edukacyjno – przyrodniczej to około 0,7 km.
      Całkowity koszt zadania to kwota 35 364,21 zł. Wysokość dofinansowania pochodząca ze środków WFOŚiGW w Warszawie to wysokości 27 584,00 zł, z innych zewnętrznych źródeł – 2 200,00 zł, natomiast środki własne przeznaczone przez Zespół stanowią kwotę 5 580,21 zł. i pochodzą z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które Zespół zobowiązany jest wydatkować do dnia 30 czerwca 2017 r. na zadania związane z ochroną środowiska.
      Realizacja zadania umożliwi poznanie, nazywanie i opisywanie wybranych gatunków fauny i flory, kształtowanie przekonania o konieczności dbania o otaczające środowisko naturalne oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza wpłynie na poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody oraz odgrywa istotna rolę w procesie terapeutycznym poprzez uwrażliwienie na otaczające piękno przyrody, rozwój więzi człowieka z przyrodą oraz aktywny wypoczynek.

UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE – ETAP IV

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ w Gostyninie Zalesiu – etap IV dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji w kwocie 44.934,00 zł.