ZADANIE PN. „REMONT ODDZIAŁÓW ODWYKOWYCH”

ZADANIE PN. „REMONT ODDZIAŁÓW ODWYKOWYCH”

Zadanie zostało zrealizowane w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Poprzedzone analizą potrzeb lecznictwa odwykowego.

W ramach zadania zostało wykonane:

  • dla prawidłowego funkcjonowania Oddziałów odwykowych niezbędne było wykonanie wymiany pokrycia dachowego w Pawilonie nr 6 gdzie znajdują się oddziały odwykowe. Celem wymiany pokrycia dachowego była konieczność poprawy funkcjonowania oddziałów oraz bezpieczeństwo pacjentów.

  • dla prawidłowego funkcjonowania Oddziałów odwykowych niezbędne było wykonanie prac remontowych. Zakres prac niezbędnych do wykonania obejmował wymianie drzwi w palarni oraz remont 3 sal chorych w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

  • z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych (OLAZA), który polegał na wymianie podłóg, odnowieniu ścian, montażu odbojnic i narożników ochronnych, wymianie instalacji elektrycznych.

  • remont umywalni w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA), który polegał na wymianie podłogi, odnowieniu ścian, wymianie drzwi, naprawie okna, wymianie instalacji elektrycznej oraz wykonaniu robót sanitarnych.

  • zakup i montaż rolet/żaluzji okiennych wewnętrznych zabezpieczających sale chorych
    w oddziałach odwykowych (COTUA, OLAZA) między innymi przed nadmiernym naświetleniem pokoi łóżkowych. Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych instaluje się w nich urządzenia przeciwsłoneczne – ostateczny termin dostosowania upływa z dniem 31 grudnia 2017 r.

Prace remontowe zostały wykonane na oddziałach leczenia uzależnienia od alkoholu i wpłynęły bezpośrednio na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu. oraz ich dostosowania do wymogów
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

W ramach zadania została również opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Remont oddziałów odwykowych„ - Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych (OLAZA) i Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA) oraz pełniony nadzór inwestorski nad realizacja zadania.

Łączy koszt zadania wyniósł 149 470,40 zł, w całości pokryty z dotacji Województwa Mazowieckiego.