ZADANIE PN. „DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO – SANITARNYCH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

ZADANIE PN. „DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO – SANITARNYCH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku. W wyniku realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla dostosowania łazienek w Pawilonie nr 1 (Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej) i Pawilonie nr 2 (Zakład Opiekuńczo – Leczniczy) oraz opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa w celu dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Pawilonie nr 6 – w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA). W ramach zadania została wykonana modernizacja jednej łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz jednej łazienki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w tym montaż urządzeń dla niepełnosprawnych, montaż armatury sanitarnej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej wewnątrz użytkowanego obiektu oraz wyprowadzenie wywiewek z dostosowanego pomieszczenia w Pawilonie nr 1 ponad dach. W ramach zadania został sfinansowany nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

1.1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – dostosowanie łazienek w Pawilonie nr 1 i Pawilonie nr 2;

1.2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – dostosowanie łazienek w Pawilonie nr 6 (COTUA);

2. Roboty budowlano – montażowe:

2.1. Dostosowanie łazienki w Pawilonie nr 1;

2.2. Dostosowanie łazienki w Pawilonie nr 2;

3. Nadzór inwestorski.

Konieczność dostosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - wynikała z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą-Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala rozdział II. Zespół pomieszczeń pielęgnacyjnych w oddziale pkt 4 – „pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.”

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 131 288,68 zł, z czego z dotacji województwa Mazowieckiego w wysokości 128 662,68 zł oraz środki własne podmiotu w wysokości 2 626,00 zł.