ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATÓW I GARAŻY WRAZ Z UTWARDZENIEM GRUNTU ZAJĘTEGO POD KOMUNIKACJĘ DO BUDYNKU”.

ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATÓW I GARAŻY WRAZ Z UTWARDZENIEM GRUNTU ZAJĘTEGO POD KOMUNIKACJĘ DO BUDYNKU”.

W celu właściwego przygotowania się do realizacji zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku” w pierwszej kolejności w 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

W ramach I etapu zadania wykonano inwentaryzację budynku warsztatów i garaży
oraz dokumentację projektowo – kosztorysową niezbędną do jego przebudowy, nadbudowy
i modernizacji wraz z utwardzeniem ciągów zapewniających komunikację z budynkiem.

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, obejmowało:

  1. Wykonanie inwentaryzacji obiektu,

  2. Opracowanie projektu budowlanego w branży budowlanej,

  3. Opracowanie projektu budowlanego w branży elektrycznej,

  4. Opracowanie projektu budowlanego w branży sanitarnej,

  5. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

  6. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń,

  7. Uzyskanie pozwolenia na budowę,

  8. Wykonanie przedmiaru robót,

  9. Wykonanie kosztorysów inwestorskiego i nakładczego,

  10. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 33 500,00 zł w tym:

a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 32 800,00 zł,

b) środki własne podmiotu w kwocie 700,00 zł.

W wyniku realizacji zadania będzie możliwe podjęcie działań zmierzających do modernizacji i przebudowy obiektu, w tym zapewnienia pomieszczenia do mycia i dezynfekcji środków transportu.