Misja

Misja

Misją naszego Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii, lecznictwa odwykowego i rehabilitacji neurologicznej, na jak najwyższym poziomie, odpowiadającym najnowszym osiągnięciom wiedzy medycznej.

Nasza placówka spełni Państwa oczekiwania.

Zespół zapewnia przyjętemu pacjentowi:

   • świadczenia zdrowotne,
   • środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
   • pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub z przepisów regulujących zasady ich wykonania.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zespół w szczególności związane są z:

   • leczeniem stacjonarnym, w tym leczeniem długoterminowym,
   • badaniem i poradą lekarską,
   • badaniem i terapią psychologiczną,
   • rehabilitacją leczniczą,
   • badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,
   • pielęgnacją chorych,
   • pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
   • orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia.

Do zadań Zespołu należą również:

   • promocja zdrowia,
   • profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami,

Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie:

   • wydawania opinii sądowo – psychiatrycznych,
   • realizacji środka zabezpieczającego,
   • leczenia osób uzależnionych

Zespół w ramach realizowania zadań statutowych współpracuje z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie leczenia, rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie, uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, realizacji środka zabezpieczającego, a także współdziała z rodziną pacjenta i innymi osobami w celu zapewnienia pacjentowi oparcia społecznego.