Informacja RODO - Obowiązek informacyjny dla pacjentów

Informacja RODO - Obowiązek informacyjny dla pacjentów

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęc) oraz na tablicach ogłoszęń wszusykich oddziałów. Dodatkowo jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęc) oraz na tablicach ogłoszęń wszusykich oddziałów. Dodatkowo jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.
Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 24 236 00 00, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XIX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.Kontakt z Inspektorem ochrony danych  Marek Malczewski tel: 24 236 00 23 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.Dane są również przetwarzane na podstawie:Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystyUstawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?
Odbiorcami danych osobowych będą: wyłącznie podmioty wynikające z przepisów prawa.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenieZespołu. i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.
 4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 1. a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, 2. b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, 3. c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie, 4. d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie, 5. e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat. 
6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?
Ma Pani/Pan prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. P.wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe.
Przede wszystkim gromadzone przez Zespół.dane osobowe pochodzą bezpośrednio od pacjentów., moga równiez pochodzić od:osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,oraz podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
 
9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

W chwili obecnej nie prowadzimy profilowania swoich pacjentów