ZALESIAŃSKA ŚCIEŻKA EDUKACYJNO – PRZYRODNICZA

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie”.

      W dniu 30 listopada 2016 r. na terenie parkowym Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie została zakończona realizacja zadania pn. „Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej”.
      W ramach przedmiotowego zadania utworzono ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą poprzez zamontowanie tablic i gier edukacyjnych, ławek parkowych, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. Długość ścieżki edukacyjno – przyrodniczej to około 0,7 km.
      Całkowity koszt zadania to kwota 35 364,21 zł. Wysokość dofinansowania pochodząca ze środków WFOŚiGW w Warszawie to wysokości 27 584,00 zł, z innych zewnętrznych źródeł – 2 200,00 zł, natomiast środki własne przeznaczone przez Zespół stanowią kwotę 5 580,21 zł. i pochodzą z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które Zespół zobowiązany jest wydatkować do dnia 30 czerwca 2017 r. na zadania związane z ochroną środowiska.
      Realizacja zadania umożliwi poznanie, nazywanie i opisywanie wybranych gatunków fauny i flory, kształtowanie przekonania o konieczności dbania o otaczające środowisko naturalne oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza wpłynie na poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody oraz odgrywa istotna rolę w procesie terapeutycznym poprzez uwrażliwienie na otaczające piękno przyrody, rozwój więzi człowieka z przyrodą oraz aktywny wypoczynek.

UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE – ETAP IV

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ w Gostyninie Zalesiu – etap IV dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji w kwocie 44.934,00 zł.

ZADANIE PN. „PODNIESIENIE WIEDZY NA TEMAT FAUNY I FLORY POPRZEZ STWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZEJ

Zadanie pn.,,Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej przy wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie Zalesiu. Dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji w kwocie 27.584,00zł.

UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE – ETAP III

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ w Gostyninie Zalesiu – Etap III dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w Formie dotacji w kwocie 53.943,57 zł.

UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE – ETAP II

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin Zalesie – Etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 81.756,00 zł.

UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN-ZALESIE

Szpital otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. „Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin-Zalesie- Etap I”. Na przełomie jesieni 2014 r. na terenie tut. Zespołu zrealizowany zostanie projekt pn. „Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin-Zalesie – Etap I”. Powyższe działanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania „Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew i objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei”.    Lokalizacja Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie sprawia, że otaczająca okolica idealnie współgra z misją Zespołu. Mając na względzie dobro pacjentów oraz dążenie do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych, na bieżąco podejmowane są działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację postawionych założeń. Nieodłącznym elementem dążenia do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych tut. Zespołu jest dbanie o otaczające szpital środowisko naturalne zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zatem poprawa warunków mikroklimatycznych na terenie parkowym, walorów krajobrazowo – estetycznych, ekologicznych oraz klimatycznych to tylko kilka istotnych zalet projektu i współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach przedmiotowego zadania zostaną dokonane nasadzenia drzew i krzewów w ilości 3668 szt. Roślinność terenu parkowego Zespołu zostanie wzbogacona o Brzozę pożyteczną, Wiśnię pospolitą, Berberys, Dereń, Trzmielinę, Jałowiec płożący, Sosnę kosodrzewinę, Różę oraz Tawułę.    Wartość uzyskanej przez Zespół dotacji z WFOŚiGW stanowi wielkość 46 937,28 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniony został wykonawca – firma Zielona Pracownia Architektura Krajobrazu. Wierzymy, że nie tylko profesjonalna obsługa medyczna, ale również otaczające środowisko naturalne mają pozytywny wpływ na przebywających w szpitalu pacjentów.