ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA ŁAZIENKI W ODDZIALE REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ”

Wartość zadania: 84 727,76 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 81 338,65zł
Środki własne Zespołu: 3 389,11 zł
Okres realizacji: 2021-2022 r.
Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na przebudowie łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz nadzór inwestorski.

ZADANIE POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU DOSTĘPNOŚCI I POPRAWIE JAKOŚCI LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Wartość zadania: 417 680,10 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 417 628,65 zł
Środki własne:  51,45 zł

Okres realizacji: 2021 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu województwa Mazowieckiego ze środków przeznaczonych na zwiększenie dostępnośći i poprawę jakości leczenia osób uzależnienia od alkoholu.

Remont Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu(COTUA)
Remont Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)
Remont schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, elewacji od strony wejścia głównego, obróbek blacharskich z wymianą rynien i rur spustowych.
Zakup środków ochrony do walki z rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19
– środek do zamgławiania (5l)8szt.
– maseczki chirurgiczne20100 szt.
– fartuchy barierowe950 szt.
– rękawice jednorazowe500 op.
-worki czerwone 240l160 szt.
– worki czerwone 150l150 szt.
– worki czerwone 120l140 szt.
– worki czerwone 60l     140 szt.
 Zakup wyposażenia do oddziałów odwykowych:
– aparat do mierzenia RR z pulsoksymetrem i pomiarem tętna i temperatury (jezdny)2 szt.
– wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę2szt.
– wózek inwalidzki2 szt.
– łóżko z barierką ochronną z materacem4 szt.
– szafka przyłóżkowa4 szt.
– wózek na czystą bieliznę2 szt.
– parawan4 szt.

ZADANIE PN. „BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO – ETAP I DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA”

Wartość zadania : 61 500,00 zł

Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 59 040,00zł

Środki własne Zespołu: 2 460,00 zł

Okres realizacji : 2021 r.

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla Zadania: „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – etap I dokumentacja przedprojektowa”, która określa w szczególności warianty koncepcji programowo-przestrzennej wraz z kalkulacją kosztów i czasochłonnością realizacji inwestycji.

ZADANIE PN. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI”

Wartość zadania: 1 097 147,70 zł.
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 053 261,79zł.
Środki własne Zespołu: 43 885,91 zł.
Okres realizacji: 2021 r.
Zadanie dofinansowano z budżetu województwa Mazowieckiego.

Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową nowej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Szpitala oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

ZADANIE PN. „Z AKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH

Wartość zadania: 46 780,34 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 43 181,86 zł
Środki własne Zespołu : 3 598,48 zł
Okres realizacji : 2021 r.
Zadanie dofinansowano z Budżetu Województwa Mazowieckiego

Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował zakup, dostawę i montaż 3 oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych wraz ze szkoleniem personelu.

ZADANIE PN. „ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE OKIEN W PAWILONIE NR 3”

Wartość zadania : 185 223,90 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 177 814,94zł
Środki własne Zespołu: 7 408,96 zł
Okres realizacji : 2021 r.
ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu na obiekcie budowlanym krat okiennych rolowanych oraz nadzór inwestorski. Kraty zostały zamontowane w Pawilonie nr 3 (I piętro budynku, strona A) Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów przebywających w Oddziale.

ZADANIE PN. „ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO DLA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W GOSTYNINIE”

Wartość zadania : 303 000,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 300 000,00zł
Środki własne Zespołu: 3 000,00 zł
OKRES REALIZACJI: 2021 r.
ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA


Zakres zadania obejmował zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.


ZALESIAŃSKA ŚCIEŻKA EDUKACYJNO – PRZYRODNICZA

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie”.

      W dniu 30 listopada 2016 r. na terenie parkowym Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie została zakończona realizacja zadania pn. „Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej”.
      W ramach przedmiotowego zadania utworzono ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą poprzez zamontowanie tablic i gier edukacyjnych, ławek parkowych, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. Długość ścieżki edukacyjno – przyrodniczej to około 0,7 km.
      Całkowity koszt zadania to kwota 35 364,21 zł. Wysokość dofinansowania pochodząca ze środków WFOŚiGW w Warszawie to wysokości 27 584,00 zł, z innych zewnętrznych źródeł – 2 200,00 zł, natomiast środki własne przeznaczone przez Zespół stanowią kwotę 5 580,21 zł. i pochodzą z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które Zespół zobowiązany jest wydatkować do dnia 30 czerwca 2017 r. na zadania związane z ochroną środowiska.
      Realizacja zadania umożliwi poznanie, nazywanie i opisywanie wybranych gatunków fauny i flory, kształtowanie przekonania o konieczności dbania o otaczające środowisko naturalne oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza wpłynie na poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody oraz odgrywa istotna rolę w procesie terapeutycznym poprzez uwrażliwienie na otaczające piękno przyrody, rozwój więzi człowieka z przyrodą oraz aktywny wypoczynek.

UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE – ETAP IV

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ w Gostyninie Zalesiu – etap IV dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji w kwocie 44.934,00 zł.