ZADANIE PN. „ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA”

Wartość zadania : 80 299,99 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 80 000,00 zł
Środki własne Zespołu: 299,99 zł
OKRES REALIZACJI: 2022 r.
ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA


Zakres zadania obejmował opracowanie projektu zagospodarowania terenu, przygotowanie terenu pod nowe urządzenia, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciąg i krzesełko, biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, surfer (wahadło) i twister, drabinka i drążek, rower i jeździec), w tym jednego urządzenia integracyjnego przystosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławki parkowe – 7 szt., kosze na śmieci – 7 szt., tablica informacyjna – 2 szt.) na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Oferta pracy dla lekarzy z Ukrainy

 1. Oferta pracy dla lekarzy z Ukrainy

Zatrudnimy lekarzy z Ukrainy posiadających specjalizację z psychiatrii bądź chcących się specjalizować w dziedzinie psychiatrii.

Opis stanowiska
Świadczenie usług w zakresie psychiatrii w ramach zatrudnienia w Oddziale psychiatrycznym.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa, wymaganiami NFZ oraz zasadami etyki lekarskiej.
Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami.

Wymagania
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii lub lekarz chcący się specjalizować
w dziedzinie psychiatrii.
Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Oferujemy
Stabilne warunki zatrudnienia,
Duże możliwości rozwoju zawodowego,
Wsparcie w poszerzaniu kompetencji zawodowych, Wsparcie w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, Atrakcyjne warunki finansowe oraz mieszkanie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@spzoz-zalesie.pl lub kontakt pod numer telefonu w godz. 8.30-15.00:

+48 24 236 00 00
+48 24 236 00 30
+48 24 236 00 29
Dane podmiotu:
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
ul. Zalesie 1,
09-500 Gostynine-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

Informacja dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України

Інформація для громадян України

Пропонуємо безкоштовну медичну допомогу громадянам України у напрямках.

 1. Цілодобова медична допомога у галузях:
 • психіатрії;
 • лікування залежності;
 • неврологічної реабілітації;
 1. Амбулаторне лікування у галузях:
 • психіатричної допомоги дітям;
 • психологічної допомоги дітям.

Цілодобові контактні телефони:

+48 24 236 00 60

+48 24 236 00 15

+48 24 236 00 17

Воєводський Самостійний Заклад Медичної Допомоги  ім. проф. Євгенія Вільчковського в Гостиніні

вул. Залісся 1, 09-500 Гостинін

e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl


Jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy medycznej obywatelom Ukrainy w zakresie:

 1. całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu:
 • psychiatrii,
 • lecznictwa odwykowego,
 • rehabilitacji neurologicznej
 1. świadczeń ambulatoryjnych z zakresu:
 • opieki psychiatrycznej dla dzieci,
 • opieki psychologicznej dla dzieci.

Telefony kontaktowe czynne całą dobę:

+48 24 236 00 60

+48 24 236 00 15

+48 24 236 00 17

Dane podmiotu:

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin
e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl


Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne iglaste gatunku sosna klasy WC0 i WD w ilości 8,65 m3.

Gostynin, 29.03.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne iglaste gatunku sosna klasy WC0 i WD w ilości 8,65 m3.

Osoby zainteresowane zakupem proszone są o składanie ofert do Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. (24) 236 00 00 lub 01 lub e-mail: j.dolak@spzoz-zalesie.pl do dnia 7.04.2022 r.

Zasady Odwiedzin

 1. odwiedziny nie mogą kolidować z procesem i procedurami leczenia;
 2. odwiedziny nie mogą kolidować z prawami innych pacjentów;
 3. pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie;
 4. osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz oddziału lub lekarz dyżurny oddziałów może zezwolić na samodzielne odwiedzenie pacjenta osobie niepełnoletniej z najbliższej rodziny, która ukończyła 13 rok życia;
 5. zabrania się odwiedzania pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną, osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym oraz osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających;
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest:
 • włożyć odzież ochronną, jeżeli takie będą zalecenia personelu medycznego,
 • zachowywać się w czasie odwiedzin kulturalnie, podporządkować się wskazówkom i poleceniom personelu medycznego.

Osoby odwiedzające nie powinny w szczególności:

 1. dostarczać alkoholu, środków odurzających oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza;
 2. przynosić przedmiotów, których posiadanie w podmiocie leczniczym może stwarzać zagrożenie (np. grzałki elektryczne, ostre narzędzia);
 3. prowadzić głośnych rozmów oraz zachowywać się w sposób zakłócający spokój innych pacjentów;
 4. wprowadzać na teren podmiotu leczniczego jakichkolwiek zwierząt;
 5. palić tytoniu – na terenie Zespołu obowiązuje zakaz palenia tytoniu;
 6. dostarczana pacjentowi przez osoby odwiedzające żywność oraz inne przedmioty i artykuły mogą podlegać kontroli personelu medycznego.
 7. Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającymi Regulamin Organizacyjny Szpitala.
 8. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia.

Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła.

Dzięki IKP:

otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem

sprawdzisz, jak przyjmować lek i w jakiej dawce

masz dostęp do danych swoich dzieci do 18 roku życia

sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ

Korzystaj z e-recepty

nie ma ryzyka, że otrzymasz w aptece nieprawidłowy lek

możesz wykupić każdy lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji

jeśli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejną e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie

Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

W zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie) i odbieraj recepty elektronicznie.

Przyjęcie przedstawicieli Fundacji Socjalno – Medycznej na Wschodnią Europę z Holandii

Przyjęcie przedstawicieli Fundacji Socjalno – Medycznej na Wschodnią Europę z Holandii

Katarzyna Osowicz – Szewczyk – Dyrektor WSZPZOZ Gostynin – Zalesie – wraz z pracownikami przyjęła przedstawicieli Fundacji Socjalno – Medycznej na Wschodnią Europę

z Holandii(STICHTING SOCIAAL/MEDISCHE HULPVERLENING AAN OOST – EUROPA)

W sobotę 17 maja 2014 r. Dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przyjęła na terenie szpitala pięcioosobową delegację Fundacji Socjalno – Medycznej na Wschodnią Europę z Holandii. Celem wizyty przedstawicieli Fundacji było dokonanie oceny wykorzystania przekazywanych na rzecz Zespołu darowizn.

Fundacja SMHO od ponad 10 lat wspiera działania statutowe tut. Zespołu przekazując
na rzecz podmiotu środki finansowe na zakup aparatury medycznej oraz darowizny rzeczowe.
Od początku współpracy dzięki wsparciu finansowemu Fundacji udało się zrealizować wiele – bardzo ważnych – dla Zespołu zadań. Przekazywane przez Fundację darowizny w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenia standardu Zespołu m.in. poprzez modernizację i zakup nowego sprzętu medycznego oraz dostosowywanie wyposażenia pomieszczeń szpitalnych do potrzeb tut. pacjentów.

Podczas wizyty Dyrektor Zespołu wraz z pracownikami zaprosiła delegację do zwiedzania oddziałów szpitalnych oraz terenu Zespołu, a także przedstawiła wykorzystanie otrzymanych dotychczas darowizn. Zarząd Fundacji ocenił, iż tut. Zespół właściwie realizuje projekty wspierane finansowo przez SMHO, a zakupiony sprzęt medyczny znajduje zastosowanie w działalności statutowej Zespołu. Sobotnie spotkanie było również okazją do przedstawienia przedstawicielom Fundacji najpilniejszych potrzeb Zespołu.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Socjalno – Medycznej na Wschodnią Europę za wieloletnie wsparcie i zaangażowanie w rozwój Szpitala umożliwiający podnoszenie standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wierzymy, że dotychczasowa – owocna – współpraca będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Autor: Joanna Dolak