ZADANIE PN. „ZAKUP ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO”

WARTOŚĆ ZADANIA: 117 720,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 113 011,20zł
Środki własne Zespołu: 4 708,80 zł
Okres Realizacji: 2021 r.


Zadanie dofinansowano z budżetu województwa Mazowieckiego.
Zakres zadania obejmował zakup, dostawę i montaż analizatora biochemicznego wraz ze szkoleniem
personelu laboratorium z jego obsługi.

ZADANIE PN. „ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE OKIEN – ZAKUP I MONTAŻ KRAT NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

Zespół był zobowiązany przepisami prawa – do zabezpieczenia okien przed możliwością ich otworzenia przez pacjentów – rozdział VIII ust. 5 załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739). Okna w Pawilonach szpitalnych są przeszklone od wewnątrz szkłem bezpiecznym
i zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez pacjenta głównie poprzez zamontowanie zamków w klamce okna. W związku ze zdarzającymi się sytuacjami forsowania zabezpieczeń zamontowanych w oknach i występowania zdarzeń niepożądanych związanych z ucieczką pacjentów przez okno z I piętra, skutkujących doznaniem obrażeń, Zespół uznał za konieczne wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. W wyniku realizacji zadania zostały zamontowane zewnętrzne zabezpieczenia okien w Oddziale Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – I piętro pawilonu nr 6 oraz w jednym oknie Pawilonu nr 2 (ZOL) – I piętro. Okna zabezpieczono za pomocą krat okiennych rolowanych, stalowych z systemem sprężynowym. W ramach zadania był pełniony nadzór nad montażem krat. Zabezpieczenie zewnętrzne okien miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, przed zdarzeniami niepożądanymi.
W ramach zadania był również pełniony nadzór nad montażem krat.
Łączna wartość zadania wyniosła 71 445,04 zł, z czego z dotacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 70 016,14 zł oraz środki własne podmiotu w wysokości 1 428,90