PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATÓW I GARAŻY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA POTRZEBY MYCIA I DEZYNFEKCJI ŚRODKÓW TRANSPORTU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I URZĄDZENIAMI

Wartość zadania: 2 741 821,12 zł, Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 2 686 254,56 zł,
Środki szpitala: 55 566,56 zł.
Okres realizacji : 2018-2019 r.Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
W ramach zadania została wykonana przebudowa, nadbudowa i modernizacja istniejącego budynku warsztatów i garaży wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu, zgodnie
z opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową w 2017 roku.
Zadanie obejmuje również pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia.
Budynek podczas realizacji zadania został przystosowany do obowiązujących przepisów prawa
w zakresie bezpieczeństwa p.poż., bhp oraz sanitarnych. W ramach spełnienia wymagań określonych w § 28 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zostało wyodrębnione i dostosowane dotychczasowego pomieszczenia warsztatu i magazynu w części wschodniej budynku na pomieszczenie do mycia
i dezynfekcji środków transportu.

DOSTOSOWANIE ŁAZIENKI DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W CAŁODOBOWYM ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU – W PAWILONIE NR 6 W WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE

Wartość zadania: 56 799,99 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 55 035,00 zł,
Środki szpitala: 1 764,99 zł.
Okres realizacji: 2019 r.
Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej
z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Dostosowanie łazienki w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu do potrzeb osób z niepełnosprawnością polegało w szczególności na modernizacji łazienki, przebudowie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, montażu urządzeń w tym uchwytów dla osób
z niepełnosprawnością, montażu armatury sanitarnej dostosowanej do potrzeb osób
z niepełnosprawnością.

ZADANIE.WYPOSAŻENIE PALARNI W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM III W OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Wartość zadania: 13 493,10 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 13 223,24 zł,
Środki szpitala: 269,86 zł.
Okres realizacji : 2019 r.


Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego.
W wyniku realizacji zadania został zakupiony oczyszczacz powietrza, który został zamontowany w palarni w Oddziale Psychiatrycznym III w Pawilonie nr 3.
Urządzenie zakupione w ramach realizowanej inwestycji umożliwia odpowiednie oczyszczanie z dymu tytoniowego pomieszczenia dla palących, zapobiega sytuacjom palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych, umożliwia nienarażanie osób niepalących na skutki biernego palenia, powoduje poprawę bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych, zmniejsza zagrożenie pożarowe
i eliminuje rozprzestrzenianie się dymu tytoniowego do pozostałych pomieszczeń.

BUDOWA NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI – ETAP I DOKUMENTACJA

WARTOŚĆ ZADANIA: 53 350,00 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 50 600,00 zł,
Środki szpitala: 2 750,00 zł
Okres realizacji: 2018-2019 r.
Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy nowej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie WSZPZOZ Gostynin – Zalesie (działka 6721/3) w tym: uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie kosztorysów i przedmiaru robót, wykonanie specyfikacji technicznej robót wraz z uzyskaniem niezbędnych badań, opinii, uzgodnień i pozwoleń.