28 sierpnia 2019

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATÓW I GARAŻY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA POTRZEBY MYCIA I DEZYNFEKCJI ŚRODKÓW TRANSPORTU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I URZĄDZENIAMI

Wartość zadania: 2 741 821,12 zł, Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 2 686 254,56 zł,
Środki szpitala: 55 566,56 zł.
Okres realizacji : 2018-2019 r.Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
W ramach zadania została wykonana przebudowa, nadbudowa i modernizacja istniejącego budynku warsztatów i garaży wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu, zgodnie
z opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową w 2017 roku.
Zadanie obejmuje również pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia.
Budynek podczas realizacji zadania został przystosowany do obowiązujących przepisów prawa
w zakresie bezpieczeństwa p.poż., bhp oraz sanitarnych. W ramach spełnienia wymagań określonych w § 28 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zostało wyodrębnione i dostosowane dotychczasowego pomieszczenia warsztatu i magazynu w części wschodniej budynku na pomieszczenie do mycia
i dezynfekcji środków transportu.