Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
mrg. Magdalena Głowacka-Ludwiczak
Adres do korespondencji:
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin
e-mail: m.glowacka@rpp.gov.pl
Przyjmowanie pacjentów: wtorek – piątek w godz. 8:00-15:30
Gabinet w części administracyjnej przy Oddziale Psychiatrycznym V
tel. 24 236 01 14 lub 538-810-943
Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu
    i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego.
  2. Wyjaśnienia lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów.
  3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta.
  4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

  5. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa. Bezpłatna Infolinia: 800-190-590 (czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00.

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.
Ochrona danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g, oraz j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy dotyczącej przyjęcia, leczenia, warunków pobytu oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione przez rzecznika Praw Pacjenta podmiotom uprawnionym do uzyskiwania informacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności: organom pomocy społecznej, sądom, prokuraturom, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty świadczące usługi na rzecz Biura Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa.

Po rozpatrzeniu sprawy dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celach określonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dokumentacja stanowi materiał archiwalny wchodzący do narodowego zasobu archiwalnego, przechowywany wieczyście przez właściwe archiwum państwowe.

Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. rozporządzenia. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:|
poczty elektronicznej (iodo@rpp.gov.pl)
platformy ePUAP (/RPP/skrytka)
pisemnie na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
bezpłatna infolinia: 800 190 590
w godz. 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.
www.rpp.gov.pl