Projekty UE

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie jest w trakcie realizacji projektu
pod nazwą: „Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu”, który zostanie zrealizowany w latach 2022-2023.

Nr projektu: RPMA.12.01.00-14-i225/20-00.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przystosowania trzech budynków szpitalnych
do prowadzenia działalności leczniczej szpitalnej oraz działalności towarzyszącej działalności leczniczej. W ramach projektu przewiduje się szeroko rozumiane kwalifikowalne prace termomodernizacyjne oraz prace dostosowawcze budynków m.in. do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami (rozbudowa jednego z budynków o schody i podjazd dla niepełnosprawnych), które w ramach niniejszego konkursu nie są uznane za kwalifikowalne.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków szpitalnych. Cel zostanie osiągnięty w wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu poprawi jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów, a także warunki pracy personelu. Przedsięwzięcie spowoduje redukcję kosztów działania podmiotu leczniczego oraz zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej;

 • zmniejszenie emisji szkodliwego CO2 do atmosfery;

 • poprawa warunków pracy personelu;

 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

Do planowanych efektów Projektu należy:

 • zbudowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki nisko-emisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny;

 • ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
  i zapobieganie utracie bioróżnorodności;

 • wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych.

Planowane koszty realizowanego projektu wyniosą 5 354 668,12 zł, w tym:

 • 1 484 720,01 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,

 • 3 869 948,11 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zakres Projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych
z termomodernizacją Pawilonu Nr 4 (wraz z przebudową
dla potrzeb oddziału dziennego psychiatrycznego – na 24 miejsca, poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradni dla dzieci i młodzieży, działu farmacji szpitalnej, dociepleniem ścian i dachu – zmianą konstrukcji dachu i pokryciem dachowym, rozbudową budynku o schody i podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzeniem terenu i zmianą sposobu użytkowania budynku), Magazynu TR (obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i dach, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku), Portierni (uwzględniającą docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku portierni, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku).

Ponadto zakres rzeczowy Projektu obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego, promocję projektu oraz audyt energetyczny ex-post.

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w roku 2022-2023:

 1. Prace inwestycyjne termomodernizacyjne:

  1. Ocieplenie ścian.

  2. Ocieplenie dachu, stropodachu i posadzki.

  3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

  4. Modernizacja instalacji co.

  5. Zastosowanie OZE – ogniwa fotowoltaiczne.

  6. Modernizacja instalacji oświetlenia.

  7. Roboty towarzyszące związane z dociepleniem ścian i wymianą stolarki.

 2. Prace inwestycyjne pozostałe – przebudowa i modernizacja.

 3. Promocja projektu.

 4. Nadzór inwestorski.

 5. Audyt energetyczny ex-post.