Projekty UE

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie jest w trakcie realizacji projektu
pod nazwą: „Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu”, który zostanie zrealizowany w latach 2022-2023.

 

Nr projektu: RPMA.12.01.00-14-i225/20-00.

 

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przystosowania trzech budynków szpitalnych
do prowadzenia działalności leczniczej szpitalnej oraz działalności towarzyszącej działalności leczniczej. W ramach projektu przewiduje się szeroko rozumiane kwalifikowalne prace termomodernizacyjne oraz prace dostosowawcze budynków m.in. do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami (rozbudowa jednego z budynków o schody i podjazd dla niepełnosprawnych), które w ramach niniejszego konkursu nie są uznane za kwalifikowalne.

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków szpitalnych. Cel zostanie osiągnięty w wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu poprawi jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów, a także warunki pracy personelu. Przedsięwzięcie spowoduje redukcję kosztów działania podmiotu leczniczego oraz zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
 • zmniejszenie emisji szkodliwego CO2 do atmosfery;
 • poprawa warunków pracy personelu;
 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

 

Do planowanych efektów Projektu należy:

 • zbudowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki nisko-emisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny;
 • ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
  i zapobieganie utracie bioróżnorodności;
 • wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych.

 

 

Planowane koszty realizowanego projektu wyniosą 5 354 668,12 zł, w tym:

 • 1 484 720,01 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
 • 3  869 948,11 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Zakres Projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych
z termomodernizacją Pawilonu Nr 4 (wraz z przebudową dla potrzeb oddziału dziennego psychiatrycznego – na 24 miejsca, poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradni dla dzieci i młodzieży, działu farmacji szpitalnej, dociepleniem ścian i dachu – zmianą konstrukcji dachu i pokryciem dachowym, rozbudową budynku o schody i podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzeniem terenu i zmianą sposobu użytkowania budynku), Magazynu TR (obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i dach, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku), Portierni (uwzględniającą docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku portierni, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku).

Ponadto zakres rzeczowy Projektu obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego, promocję projektu oraz audyt energetyczny ex-post.

 

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w roku 2022-2023:

 1. Prace inwestycyjne termomodernizacyjne:
  1.          Ocieplenie ścian.
  2.          Ocieplenie dachu, stropodachu i posadzki.
  3.          Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  4.          Modernizacja instalacji co.
  5.          Zastosowanie OZE – ogniwa fotowoltaiczne.
  6.          Modernizacja instalacji oświetlenia.
  7.          Roboty towarzyszące związane z dociepleniem ścian i wymianą stolarki.
 2. Prace inwestycyjne pozostałe – przebudowa i modernizacja.
 3. Promocja projektu.
 4. Nadzór inwestorski.
 5. Audyt energetyczny ex-post.