Zasady odwiedzin

Zalecenia epidemiologiczne dot. odwiedzin w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa  pacjentom poprzez zmniejszenie ryzyka transmisji zakażenia SARS-CoV-2 w sytuacji dynamicznego wzrostu zagrożenia epidemiologicznego Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie uprzejmie informuje, że od 4.11.2021 r. ogranicza odwiedziny do wyjątkowo uzasadnionych przypadków. W takim przypadku zgodę na odwiedziny może wydać Ordynator/ Kierownik Oddziału lub inna upoważniona przez niego osoba.

Zalecenia dla odwiedzających:

 1. Osoby odwiedzające powinny posiadać zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu lub zaświadczenie/oświadczenie o przechorowaniu w ostatnich 6 miesiącach lub ujemny wynik testu antygenowego lub testu PCR w kierunku COVID 19 (ważny 48 godzin).
 2. Za zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału możliwe są odwiedziny dla osób innych niż wymienione w pkt nr 1 – na świeżym powietrzu.
 3. W czasie odwiedzin należy przestrzegać zasady reżimu epidemiologicznego,
  w szczególności:
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
 • dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu
  do obiektu lub dezynfekcja,
 • zasłanianie ust i nosa przez cały czas wizyty,
 • preferowana forma odwiedzin w pomieszczeniu dobrze wentylowanym w czasie do 30 minut,
 • podczas odwiedzin w sali chorego oprócz pacjentów mogą przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające, z zaleceniem zachowania dystansu od innych min 2 m.

4 Osoby odwiedzające podlegają rejestracji (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta).

Pozostałe ogólne zasady odwiedzin pozostają niezmienione tj.:

 1. odwiedziny nie mogą kolidować z procesem i procedurami leczenia;
 2. odwiedziny nie mogą kolidować z prawami innych pacjentów;
 3. pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie;
 4. osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz oddziału lub lekarz dyżurny oddziałów może zezwolić na samodzielne odwiedzenie pacjenta osobie niepełnoletniej z najbliższej rodziny, która ukończyła 13 rok życia;
 5. zabrania się odwiedzania pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną, osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym oraz osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających;
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest:
 • włożyć odzież ochronną, jeżeli takie będą zalecenia personelu medycznego,
 • zachowywać się w czasie odwiedzin kulturalnie, podporządkować się wskazówkom i poleceniom personelu medycznego.

Osoby odwiedzające nie powinny w szczególności:

 1. dostarczać alkoholu, środków odurzających oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza;
 2. przynosić przedmiotów, których posiadanie w podmiocie leczniczym może stwarzać zagrożenie (np. grzałki elektryczne, ostre narzędzia);
 3. prowadzić głośnych rozmów oraz zachowywać się w sposób zakłócający spokój innych pacjentów;
 4. wprowadzać na teren podmiotu leczniczego jakichkolwiek zwierząt;
 5. palić tytoniu – na terenie Zespołu obowiązuje zakaz palenia tytoniu;
 6. dostarczana pacjentowi przez osoby odwiedzające żywność oraz inne przedmioty i artykuły mogą podlegać kontroli personelu medycznego.
 7. Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającymi Regulamin Organizacyjny Szpitala.
 8. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.