RODO

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęc). Dodatkowo jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęc). Dodatkowo jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: kancelaria@spzoz-zalesie.pl, numer telefonu: 24 236 00 00, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XIX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.Kontakt z Inspektorem ochrony danych  Marek Malczewski tel: 24 236 00 23 lub email: iod@spzoz-zalesie.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:Celem przetwarzania jest ewidencja zdarzeń gospodarczych.Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?
Odbiorcami danych osobowych będą: wyłącznie podmioty wynikające z przepisów prawa.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenieZespołu. i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?
w zakresie realizacji zawartej z nami.  umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Zespole. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków, 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?
Ma Pani/Pan prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. P.wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe.
Przede wszystkim gromadzone przez Zespół.dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów., moga równiez pochodzić od:osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,oraz podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

W chwili obecnej nie prowadzimy profilowania swoich klientów/kontrahentów.