Szpital Przyjazny Kombatantom

SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM”

Informacja dla pacjentów

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w dniu 12 września 2011 r. przystąpił do Programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom”. Przystąpienie do Programu gwarantuje respektowanie szczególnych uprawnień osób posiadających status kombatanta bądź inwalidy wojennego.

Celem ww. Programu realizowanego w tut. Zespole jestułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej, poprawienie jakości i organizacji usług zdrowotnych, zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i godnych warunków leczenia kombatantom oraz inwalidom wojennym.

Świadczeniobiorcy, którzy posiadają status kombatanta bądź inwalidy wojennego mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez WSZPZOZ Gostynin – Zalesie. Zespół udziela świadczeń w rodzaju :

 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • rehabilitacja lecznicza.

Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością jest okazanie przez świadczeniobiorcę dokumentu ubezpieczenia oraz dokumentu potwierdzającego status osoby uprawnionej.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest:

 • w przypadku osoby posiadającej status inwalidy wojennego – legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych symbolu ZUS Rw-51,
 • w przypadku osoby posiadającej status kombatanta – legitymacja lub zaświadczenie
  o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pełnomocnikiem ds. kombatantów w WSZPZOZ Gostynin-Zalesie jest Pani Agnieszka Suwała

 • kontakt: 24 236 00 31; e-mail: a.suwala@spzoz-zalesie.pl,
 • przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w budynku administracji, pokój Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 42, poz.371, z późn. zm.)
 • art.47c oraz art.57 ust.2 pkt10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach finansowanych
  ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008 r. Nr164, poz.1027 z późn. zm.).