BUDOWA NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI – ETAP I DOKUMENTACJA

WARTOŚĆ ZADANIA: 53 350,00 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 50 600,00 zł,
Środki szpitala: 2 750,00 zł
Okres realizacji: 2018-2019 r.
Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy nowej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie WSZPZOZ Gostynin – Zalesie (działka 6721/3) w tym: uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie kosztorysów i przedmiaru robót, wykonanie specyfikacji technicznej robót wraz z uzyskaniem niezbędnych badań, opinii, uzgodnień i pozwoleń.