Projekt pn. „Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu”.

Projekt  pn.  „Termomodernizacja  budynków  szpitala  psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu”.

WARTOŚĆ ZADANIA: 6 384 922,20 zł

budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 4 893 677,79 zł

środki unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 r. w ramach Projektu XII ,,REACTU-EU dla Mazowsza”:

 1 484 720,00 zł

środki własne: 6 524,41 zł

OKRES REALIZACJI: 2020-2023

Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środków Unijnych.

Zakres  Projektu  zrealizowanego  przez  Wojewódzki  Samodzielny  Zespół  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją Pawilonu Nr 4 (wraz z przebudową dla potrzeb oddziału dziennego psychiatrycznego  na 24 miejsca – poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnienia od alkoholu  i współuzależnienia, poradni dla dzieci i młodzieży, działu farmacji szpitalnej, dociepleniem ścian i dachu – zmianą konstrukcji dachu i po- kryciem dachowym, rozbudową budynku o schody i podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzeniem terenu i zmianą sposobu użytkowania budynku), Magazynu TR (obejmującą docieplenie ścian ze- wnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku), Portierni (uwzględniającą docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku portierni, budowę in- stalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku). Ponadto zakres rzeczo- wy Projektu obejmował usługę nadzoru inwestorskiego, promocję projektu oraz audyt energetycz- ny ex-post:

Zakres rzeczowy zrealizowanego Projektu w latach 2020-2023:

  1. Przygotowanie dokumentacji projektu.
  2. Prace inwestycyjne termomodernizacyjne.
  3. Prace inwestycyjne pozostałe.
  4. Promocja projektu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19