Zadanie pn. „Remont stacji uzdatniania wody”.

Zadanie pn. „Remont stacji uzdatniania wody”.

WARTOŚĆ ZADANIA: 122 295,00 zł

budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 118 625,00 zł

środki własne: 3 670,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2023

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zakres Zadania zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem stacji uzdatniania wody, mających na celu zapewnienie dostaw wody odpowiadającym normom przyjętym dla obiektów szpitalnych. Ponadto w ramach Zadania sfinansowano koszt peł- nienia nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy Zadania zrealizowany w roku 2023

  1. Roboty budowlano-montażowe.
  2. Nadzór inwestorski.