19 marca 2021

Zasady Odwiedzin

 1. odwiedziny nie mogą kolidować z procesem i procedurami leczenia;
 2. odwiedziny nie mogą kolidować z prawami innych pacjentów;
 3. pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie;
 4. osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz oddziału lub lekarz dyżurny oddziałów może zezwolić na samodzielne odwiedzenie pacjenta osobie niepełnoletniej z najbliższej rodziny, która ukończyła 13 rok życia;
 5. zabrania się odwiedzania pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną, osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym oraz osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających;
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest:
 • włożyć odzież ochronną, jeżeli takie będą zalecenia personelu medycznego,
 • zachowywać się w czasie odwiedzin kulturalnie, podporządkować się wskazówkom i poleceniom personelu medycznego.

Osoby odwiedzające nie powinny w szczególności:

 1. dostarczać alkoholu, środków odurzających oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza;
 2. przynosić przedmiotów, których posiadanie w podmiocie leczniczym może stwarzać zagrożenie (np. grzałki elektryczne, ostre narzędzia);
 3. prowadzić głośnych rozmów oraz zachowywać się w sposób zakłócający spokój innych pacjentów;
 4. wprowadzać na teren podmiotu leczniczego jakichkolwiek zwierząt;
 5. palić tytoniu – na terenie Zespołu obowiązuje zakaz palenia tytoniu;
 6. dostarczana pacjentowi przez osoby odwiedzające żywność oraz inne przedmioty i artykuły mogą podlegać kontroli personelu medycznego.
 7. Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającymi Regulamin Organizacyjny Szpitala.
 8. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.