30 listopada 2019

ZADANIE PN. „REMONT ODDZIAŁÓW ODWYKOWYCH

ZADANIE PN. „REMONT ODDZIAŁÓW ODWYKOWYCH

Zadanie pn. „Remont Oddziałów Odwykowych” zostało zrealizowane w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych.
Zadanie, poprzedzone analizą potrzeb lecznictwa odwykowego, zostało wykonane w:
1) Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych (OLAZA) i obejmowało:
a) remont sali chorych, polegający na remoncie posadzki (zerwanie wykładziny PCV, gruntowanie podłoża, skucie nierówności, wymiana spękanych fragmentów posadzki, wyrównanie powierzchni zaprawą samopoziomującą, wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV, wykonanie cokołów poprzez wyłożenie wykładziną PCV na wysokość 15cm, zgrzewanie łączy wykładziny PCV), remoncie ścian (uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, zeskrobanie starej farby, położenie gładzi, gruntowanie, malowanie), montażu ochrony ścian i narożników ochronnych, wymianie drzwi,
b) remont ciągu komunikacyjnego (korytarza), polegający na remoncie ścian oraz montażu ochrony ścian i naroży,
c) remont gabinetu pielęgniarki oddziałowej, polegający na remoncie ścian i wymianie drzwi,
d) remont umywalni, polegający na remoncie ścian i sufitu (uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, zeskrobanie starej farby, położenie gładzi, gruntowanie, malowanie), wymianie drzwi;
2) Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA) i obejmowało:
a) remont 4 sal chorych, polegający na remoncie posadzki (zerwanie wykładziny PCV, gruntowanie podłoża, skucie nierówności, wymiana spękanych fragmentów posadzki, wyrównanie powierzchni zaprawą samopoziomującą, wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV, wykonanie cokołów poprzez wyłożenie wykładziną PCV na wysokość 15cm, zgrzewanie łączy wykładziny PCV), remoncie ścian (uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, zeskrobanie starej farby, położenie gładzi, gruntowanie, malowanie), montażu ochrony ścian i narożników ochronnych, wymianie drzwi,
b) remont WC, polegający na remoncie posadzki (m.in. montaż nowych płytek podłogowych), remoncie ścian w tym wykonaniu nowych okładzin ściennych, montażu ścianek systemowych – kabin WC, wymianie drzwi, wymianie armatury sanitarnej,
c) remont sali terapeutycznej, polegający na remoncie podłóg, remoncie ścian, montażu ochrony ścian i naroży, wymianie drzwi.

Prace remontowe wpłynęły bezpośrednio na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz dostosowanie pomieszczeń
do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa,
był także pełniony nadzór inwestorski, sfinansowane w całości ze środków własnych.

Łączny koszt zadania wyniósł 207 621,00 zł, z czego z dotacji Województwa Mazowieckiego
w wysokości 200 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 7 621,00 zł.