Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym

Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00):

  1. zapewnia świadczenia opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów, obejmujących: świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin, działania punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego;
  2. udziela informacji o zakresie działania Centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, uzgodnienie terminu i miejsca udzielenia świadczenia;
  3. przeprowadza wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się, wsparcia adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb oraz uzgodnienie wstępnego planu postępowania;
  4. diagnozuję zaburzenia psychiczne poprzez zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne oraz ustalenie rozpoznania, diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego;
  5. zapewnia leczenie według planu terapeutycznego;
  6. ustala przebieg leczenia oraz ocenę stanu somatycznego, np. przy objawach polekowych oraz wydaje niezbędne zalecenia odnośnie kontynuacji leczenia, zapewnia wsparcie psychospołeczne.

Kierownik:
Elżbieta Adamowska

24 236 00 45
24 236 00 80
24 236 00 60