Mapa Strony

 • BUDOWA NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI – ETAP I DOKUMENTACJA

  Wartość zadania: 53 350,00 zł.
  Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 50 600,00 zł, środki szpitala: 2 750,00 zł
  Okres realizacji: 2018-2019 r.
  Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.


  Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy nowej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie WSZPZOZ Gostynin – Zalesie (działka 6721/3) w tym: uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie kosztorysów i przedmiaru robót, wykonanie specyfikacji technicznej robót wraz z uzyskaniem niezbędnych badań, opinii, uzgodnień i pozwoleń.

 • O szpitalu

  Kamień węgielny pod budowę Szpitala został położony 12 października 1929 r. Budowa szpitala finansowana była ze składek Skarbu Państwa i składek Powiatowych Związków Komunalnych.29 maja 1930 r. podczas objazdu województwa warszawskiego budowany szpital w Gostyninie odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki. Prezydent własnoręcznym podpisem zapoczątkował księgę pamiątkową Zakładu. W pierwszym etapie planowano oddanie pięciu budynków – dwa pawilony dla pacjentów, budynek administracyjny, kuchnię i pralnię. Lata kryzysu zahamowały prace wykończeniowe, a także dalszą budowę.

  Dopiero w roku 1933 pokonano trudności i zdołano wykończyć jeden budynek oraz uruchomić szpital. Dyrektorem szpitala został dr n. med. Eugeniusz Wilczkowski. W kwietniu 1935 r. stan pacjentów wynosił już 240 osób. W lutym 1934 r. szpital wypisał pierwszego wyleczonego pacjenta.W latach 1933 – 1935 oddano dwa dodatkowe budynki, uporządkowano teren, zorganizowano oborę i chlewnię, jak też rzeźnię dla własnych potrzeb. Założono również sad owocowy i ukończono budynki gospodarstwa rolnego oraz pracownię analityczną, gabinet fizykoterapii i pracownię psychologiczną. Szpital już wtedy korzystał z własnej studni głębinowej oraz energii elektrycznej, którą otrzymywał z Płocka. Funkcjonowała szpitalna kanalizacja, szwalnia, warsztat krawiecki, szewski. Zaplecze szpitala działało w oparciu o pracę pacjentów pokrywających w ten sposób koszty leczenia.

  W pierwszych dniach września 1939 r. szpital przyjął uciekinierów z zachodniej Polski. Zorganizowano bezpłatne wydawanie posiłków, pomoc lekarską i noclegi. W lutym 1940 r. gestapo wywiozło pierwszych 10 pacjentów. W marcu 1940 r. Niemcy przejęli zarząd nad szpitalem. Jednocześnie cały czas trwała akcja zabierania pacjentów przez gestapo.W dniach od 10 do 12 czerwca 1941 r. wywieziono 70 pacjentów Zakładu w Gostyninie. Dopiero w roku 1933 pokonano trudności i zdołano wykończyć jeden budynek oraz uruchomić szpital. Dyrektorem szpitala został dr n. med. Eugeniusz Wilczkowski. W kwietniu 1935 r. stan pacjentów wynosił już 240 osób. W lutym 1934 r. szpital wypisał pierwszego wyleczonego pacjenta.
  W latach 1933 – 1935 oddano dwa dodatkowe budynki, uporządkowano teren, zorganizowano oborę i chlewnię, jak też rzeźnię dla własnych potrzeb.

  Założono również sad owocowy i ukończono budynki gospodarstwa rolnego oraz pracownię analityczną, gabinet fizykoterapii i pracownię psychologiczną. Szpital już wtedy korzystał z własnej studni głębinowej oraz energii elektrycznej, którą otrzymywał z Płocka. Funkcjonowała szpitalna kanalizacja, szwalnia, warsztat krawiecki, szewski. Zaplecze szpitala działało w oparciu o pracę pacjentów pokrywających w ten sposób koszty leczenia.W pierwszych dniach września 1939 r. szpital przyjął uciekinierów z zachodniej Polski. Zorganizowano bezpłatne wydawanie posiłków, pomoc lekarską i noclegi. W lutym 1940 r. gestapo wywiozło pierwszych 10 pacjentów. W marcu 1940 r. Niemcy przejęli zarząd nad szpitalem. Jednocześnie cały czas trwała akcja zabierania pacjentów przez gestapo.W dniach od 10 do 12 czerwca 1941 r. wywieziono 70 pacjentów Zakładu w Gostyninie.

  https://youtu.be/Xj7hmIuEAVY
 • Mapa Strony
 • Deklaracja Dostępności

  Deklaracja Dostępności

  • data publikacji strony internetowej: 30 marca 2021 r.
  • data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 marca 2024 r.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Stan dostępności cyfrowej

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  – strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo dostępna;

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

  • Deklarację sporządzono dnia: 30 marca 2021 r.
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30 marca 2024 r.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Mariusz Jaskulski, e-mail: m.jaskulski@spzoz-zalesie.pl, tel. 24 236 00 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Adres podmiotu leczniczego: 09-500 Gostynin, ul. Zalesie 1

  W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
  w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  https://bip.brpo.gov.pl/pl

  Skróty klawiaturowe:

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Dostępność tłumacza języka migowego:

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

  Dostępność architektoniczna:

  Opis dostępności architektonicznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego
  w Gostyninie poszczególnych pawilonów:

 • Rodo

  RODO – obowiązek informacyjny monitoring wizyjny

  O stosowaniu monitoringu wizyjnego informuje widoczna tablica umieszczona przy wjeździe na teren Szpitala zawierająca klauzulę informacją RODO oraz tabliczki z piktogramem kamery i krótką informacją bezpośrednio w miejscach zbierania danych (wizerunku). Klauzula informacyjna znajduje się również na stronie internetowej Zespołu, na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęć) oraz jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

  Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl, numer telefonu: 24 236 00 00, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych Marek Malczewski tel: 24 236 00 23 lub email: iod@spzoz-zalesie.pl

  Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej Zespołu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO.

  Dane osobowe Pani / Pana mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie ochrony osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 45 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  RODO – obowiązek informacyjny dla Pacjentów

  Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęć) oraz na tablicach ogłoszeń wszystkich oddziałów. Dodatkowo jest do

  wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

  1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl, numer telefonu: 24 236 00 00,

  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St.

  Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych Marek Malczewski tel: 24 236 00 23 lub email: iod@spzoz-zalesie.pl

  2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu

  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

  Dane są również przetwarzane na podstawie:

  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

  Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

  3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

  Odbiorcami danych osobowych będą: wyłącznie podmioty wynikające z przepisów prawa.

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.

  4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

  Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku

  kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  1. a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

  2. b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano

  ostatniego wpisu,

  3. c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

  4. d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub

  zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

  5. e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

  6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

  Ma Pani/Pan prawo do:

  żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe.

  Przede wszystkim gromadzone przez Zespół dane osobowe pochodzą bezpośrednio od pacjentów., mogą również pochodzić od:osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie.

  9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

  W chwili obecnej nie prowadzimy profilowania swoich pacjentów.

  RODO – obowiązek informacyjny dla klientów/ kontrahentów

  Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęć). Dodatkowo jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana

  dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

  1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl, numer telefonu: 24 236 00 00, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St.

  Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych Marek Malczewski tel: 24 236 00 23 lub email: iod@spzoz-zalesie.pl

  2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

  Celem przetwarzania jest ewidencja zdarzeń gospodarczych.

  Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,

  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

  3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

  Odbiorcami danych osobowych będą: wyłącznie podmioty wynikające z przepisów prawa.

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.

  4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

  W zakresie realizacji zawartej z nami. umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Zespole. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

  6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

  Ma Pani/Pan prawo do:

  żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe.

  Przede wszystkim gromadzone przez Zespół dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów/kontrahentów, mogą również pochodzić od:osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie.

  W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

  9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

  W chwili obecnej nie prowadzimy profilowania swoich klientów/kontrahentów..

  RODO – obowiązek informacyjny dla pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie

  Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęć). Dodatkowo jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

  1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl, numer telefonu: 24 236 00 00, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St.

  Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych Marek Malczewski tel: 24 236 00 23 lub email: iod@spzoz-zalesie.pl

  2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

  Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 917 ) oraz

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy

  3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty wynikające z przepisów prawa.

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Zespołu i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.

  4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

  w zakresie realizacji zawartej z nami. umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Zespole,

  w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

  6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

  Ma Pani/Pan prawo do:

  żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe.

  Przede wszystkim gromadzone przez Zespół dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa., mogą również pochodzić od:osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,oraz podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,

  9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

  W chwili obecnej nie prowadzimy profilowania swoich klientów.

  RODO – obowiązek informacyjny monitoring wizyjny

  O stosowaniu monitoringu wizyjnego informuje widoczna tablica umieszczona przy wjeździe na teren Szpitala zawierająca klauzulę informacją RODO oraz tabliczki z piktogramem kamery i krótką informacją bezpośrednio w miejscach zbierania danych (wizerunku). Klauzula informacyjna znajduje się również na stronie internetowej Zespołu, na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęć) oraz jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

  Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl, numer telefonu: 24 236 00 00, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych Marek Malczewski tel: 24 236 00 23 lub email: iod@spzoz-zalesie.pl

  Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej Zespołu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO.

  Dane osobowe Pani / Pana mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie ochrony osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 45 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  RODO – obowiązek informacyjny dla Pacjentów

  Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęć) oraz na tablicach ogłoszeń wszystkich oddziałów. Dodatkowo jest do

  wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

  1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl, numer telefonu: 24 236 00 00,

  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St.

  Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych Marek Malczewski tel: 24 236 00 23 lub email: iod@spzoz-zalesie.pl

  2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu

  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

  Dane są również przetwarzane na podstawie:

  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

  Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

  3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

  Odbiorcami danych osobowych będą: wyłącznie podmioty wynikające z przepisów prawa.

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.

  4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

  Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku

  kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  1. a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

  2. b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano

  ostatniego wpisu,

  3. c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

  4. d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub

  zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

  5. e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

  6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

  Ma Pani/Pan prawo do:

  żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe.

  Przede wszystkim gromadzone przez Zespół dane osobowe pochodzą bezpośrednio od pacjentów., mogą również pochodzić od:osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie.

  9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

  W chwili obecnej nie prowadzimy profilowania swoich pacjentów.

  RODO – obowiązek informacyjny dla klientów/ kontrahentów

  Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęć). Dodatkowo jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana

  dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

  1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl, numer telefonu: 24 236 00 00, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St.

  Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych Marek Malczewski tel: 24 236 00 23 lub email: iod@spzoz-zalesie.pl

  2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

  Celem przetwarzania jest ewidencja zdarzeń gospodarczych.

  Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,

  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

  3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

  Odbiorcami danych osobowych będą: wyłącznie podmioty wynikające z przepisów prawa.

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.

  4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

  W zakresie realizacji zawartej z nami. umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Zespole. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

  6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

  Ma Pani/Pan prawo do:

  żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe.

  Przede wszystkim gromadzone przez Zespół dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów/kontrahentów, mogą również pochodzić od:osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie.

  W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

  9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

  W chwili obecnej nie prowadzimy profilowania swoich klientów/kontrahentów..

  RODO – obowiązek informacyjny dla pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie

  Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęć). Dodatkowo jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

  1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl, numer telefonu: 24 236 00 00, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St.

  Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych Marek Malczewski tel: 24 236 00 23 lub email: iod@spzoz-zalesie.pl

  2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

  Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 917 ) oraz

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy

  3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty wynikające z przepisów prawa.

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Zespołu i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.

  4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

  w zakresie realizacji zawartej z nami. umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Zespole,

  w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

  6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

  Ma Pani/Pan prawo do:

  żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe.

  Przede wszystkim gromadzone przez Zespół dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa., mogą również pochodzić od:osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,oraz podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,

  9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

  W chwili obecnej nie prowadzimy profilowania swoich klientów.

 • Ochrona Środowiska
 • Jadłospis Tygodniowy
 • Dla pacjenta
 • Rzecznik Praw Pacjenta

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  RZECZNIK PRAW PACJENTA

  SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

   

  Kinga Walewska

   

  Kontakt bezpośredni:

  e-mail: k.walewska@rpp.gov.pl

  tel.: 539 675 120

   

  Adres do korespondencji:

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

  ul. Płocka 11/13

  01-231 Warszawa

  Departament ds. Zdrowia Psychicznego

  kancelaria@rpp.gov.pl

  tel.: 800 190 590

   

   

   

   

  Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego.
  2. Wyjaśnienia lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów.
  3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta.
  4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

   

   

   

  Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa. Bezpłatna Infolinia: 800-190-590 (czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00.

   

  Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji. 

   

  Ochrona danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

   

  Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46.

   

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g, oraz j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

   

  Pani/ Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy dotyczącej przyjęcia, leczenia, warunków pobytu oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.

   

  Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione przez rzecznika Praw Pacjenta podmiotom uprawnionym do uzyskiwania informacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności: organom pomocy społecznej, sądom, prokuraturom, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty świadczące usługi na rzecz Biura Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z przepisami prawa.

   

  Po rozpatrzeniu sprawy dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celach określonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dokumentacja stanowi materiał archiwalny wchodzący do narodowego zasobu archiwalnego, przechowywany wieczyście przez właściwe archiwum państwowe.

   

  Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. rozporządzenia. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

  W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:

  poczty elektronicznej (iodo@rpp.gov.pl)

  platformy ePUAP (/RPP/skrytka)

  pisemnie na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.

   

   

   

   

 • Projekty UE

  .awlist1 { list-style:none; counter-reset:awlistcounter1 }.awlist1 li:before { content:’1.’ counter(awlistcounter1) ‘.’; counter-increment:awlistcounter1 }

   

  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

   

   

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
  im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie jest w trakcie realizacji projektu
  pod nazwą: „Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu”, który zostanie zrealizowany w latach 2022-2023.

   

  Nr projektu: RPMA.12.01.00-14-i225/20-00.

   

  Przedmiotowa inwestycja dotyczy przystosowania trzech budynków szpitalnych
  do prowadzenia działalności leczniczej szpitalnej oraz działalności towarzyszącej działalności leczniczej. W ramach projektu przewiduje się szeroko rozumiane kwalifikowalne prace termomodernizacyjne oraz prace dostosowawcze budynków m.in. do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami (rozbudowa jednego z budynków o schody i podjazd dla niepełnosprawnych), które w ramach niniejszego konkursu nie są uznane za kwalifikowalne.

   

  Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków szpitalnych. Cel zostanie osiągnięty w wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu poprawi jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów, a także warunki pracy personelu. Przedsięwzięcie spowoduje redukcję kosztów działania podmiotu leczniczego oraz zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska.

  Celami szczegółowymi projektu są:

  • zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
  • zmniejszenie emisji szkodliwego CO2 do atmosfery;
  • poprawa warunków pracy personelu;
  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

   

  Do planowanych efektów Projektu należy:

  • zbudowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki nisko-emisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny;
  • ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
   i zapobieganie utracie bioróżnorodności;
  • wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych.

   

   

  Planowane koszty realizowanego projektu wyniosą 5 354 668,12 zł, w tym:

  • 1 484 720,01 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
  • 3  869 948,11 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

   

  Zakres Projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych
  z termomodernizacją Pawilonu Nr 4 (wraz z przebudową dla potrzeb oddziału dziennego psychiatrycznego – na 24 miejsca, poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradni dla dzieci i młodzieży, działu farmacji szpitalnej, dociepleniem ścian i dachu – zmianą konstrukcji dachu i pokryciem dachowym, rozbudową budynku o schody i podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzeniem terenu i zmianą sposobu użytkowania budynku), Magazynu TR (obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i dach, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku), Portierni (uwzględniającą docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku portierni, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku).

  Ponadto zakres rzeczowy Projektu obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego, promocję projektu oraz audyt energetyczny ex-post.

   

  Zakres rzeczowy Projektu realizowany w roku 2022-2023:

  1. Prace inwestycyjne termomodernizacyjne:
   1.          Ocieplenie ścian.
   2.          Ocieplenie dachu, stropodachu i posadzki.
   3.          Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
   4.          Modernizacja instalacji co.
   5.          Zastosowanie OZE – ogniwa fotowoltaiczne.
   6.          Modernizacja instalacji oświetlenia.
   7.          Roboty towarzyszące związane z dociepleniem ścian i wymianą stolarki.
  2. Prace inwestycyjne pozostałe – przebudowa i modernizacja.
  3. Promocja projektu.
  4. Nadzór inwestorski.
  5. Audyt energetyczny ex-post.

   

   

   

   

   

   

 • Dobry posiłek w szpitalu
 • Aktualności
 • Zamówienia publiczne
  Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Dariusz Mikołajczyk

  (+24) 236-00-35
  (+24) 235-80-90

  zamowienia@spzoz-zalesie.pl

 • Polityka plików cookies (EU)
 • UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN-ZALESIE

  Szpital otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. „Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin-Zalesie- Etap I”. Na przełomie jesieni 2014 r. na terenie tut. Zespołu zrealizowany zostanie projekt pn. „Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin-Zalesie – Etap I”. Powyższe działanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania „Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew i objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei”.    Lokalizacja Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie sprawia, że otaczająca okolica idealnie współgra z misją Zespołu. Mając na względzie dobro pacjentów oraz dążenie do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych, na bieżąco podejmowane są działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację postawionych założeń. Nieodłącznym elementem dążenia do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych tut. Zespołu jest dbanie o otaczające szpital środowisko naturalne zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zatem poprawa warunków mikroklimatycznych na terenie parkowym, walorów krajobrazowo – estetycznych, ekologicznych oraz klimatycznych to tylko kilka istotnych zalet projektu i współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach przedmiotowego zadania zostaną dokonane nasadzenia drzew i krzewów w ilości 3668 szt. Roślinność terenu parkowego Zespołu zostanie wzbogacona o Brzozę pożyteczną, Wiśnię pospolitą, Berberys, Dereń, Trzmielinę, Jałowiec płożący, Sosnę kosodrzewinę, Różę oraz Tawułę.    Wartość uzyskanej przez Zespół dotacji z WFOŚiGW stanowi wielkość 46 937,28 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniony został wykonawca – firma Zielona Pracownia Architektura Krajobrazu. Wierzymy, że nie tylko profesjonalna obsługa medyczna, ale również otaczające środowisko naturalne mają pozytywny wpływ na przebywających w szpitalu pacjentów. 

 • Kontakt
 • Mapa Strony

 • Strona główna
 • Inwestycje
 • Zasady odwiedzin

  Zalecenia epidemiologiczne dot. odwiedzin w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

  Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa  pacjentom poprzez zmniejszenie ryzyka transmisji zakażenia SARS-CoV-2 w sytuacji dynamicznego wzrostu zagrożenia epidemiologicznego Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie uprzejmie informuje, że od 4.11.2021 r. ogranicza odwiedziny do wyjątkowo uzasadnionych przypadków. W takim przypadku zgodę na odwiedziny może wydać Ordynator/ Kierownik Oddziału lub inna upoważniona przez niego osoba.

  Zalecenia dla odwiedzających:

  1. Osoby odwiedzające powinny posiadać zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu lub zaświadczenie/oświadczenie o przechorowaniu w ostatnich 6 miesiącach lub ujemny wynik testu antygenowego lub testu PCR w kierunku COVID 19 (ważny 48 godzin).
  2. Za zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału możliwe są odwiedziny dla osób innych niż wymienione w pkt nr 1 – na świeżym powietrzu.
  3. W czasie odwiedzin należy przestrzegać zasady reżimu epidemiologicznego,
   w szczególności:
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
  • dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu
   do obiektu lub dezynfekcja,
  • zasłanianie ust i nosa przez cały czas wizyty,
  • preferowana forma odwiedzin w pomieszczeniu dobrze wentylowanym w czasie do 30 minut,
  • podczas odwiedzin w sali chorego oprócz pacjentów mogą przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające, z zaleceniem zachowania dystansu od innych min 2 m.

  4 Osoby odwiedzające podlegają rejestracji (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta).

  Pozostałe ogólne zasady odwiedzin pozostają niezmienione tj.:

  1. odwiedziny nie mogą kolidować z procesem i procedurami leczenia;
  2. odwiedziny nie mogą kolidować z prawami innych pacjentów;
  3. pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie;
  4. osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz oddziału lub lekarz dyżurny oddziałów może zezwolić na samodzielne odwiedzenie pacjenta osobie niepełnoletniej z najbliższej rodziny, która ukończyła 13 rok życia;
  5. zabrania się odwiedzania pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną, osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym oraz osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających;
  • osoba odwiedzająca zobowiązana jest:
  • włożyć odzież ochronną, jeżeli takie będą zalecenia personelu medycznego,
  • zachowywać się w czasie odwiedzin kulturalnie, podporządkować się wskazówkom i poleceniom personelu medycznego.

  Osoby odwiedzające nie powinny w szczególności:

  1. dostarczać alkoholu, środków odurzających oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza;
  2. przynosić przedmiotów, których posiadanie w podmiocie leczniczym może stwarzać zagrożenie (np. grzałki elektryczne, ostre narzędzia);
  3. prowadzić głośnych rozmów oraz zachowywać się w sposób zakłócający spokój innych pacjentów;
  4. wprowadzać na teren podmiotu leczniczego jakichkolwiek zwierząt;
  5. palić tytoniu – na terenie Zespołu obowiązuje zakaz palenia tytoniu;
  6. dostarczana pacjentowi przez osoby odwiedzające żywność oraz inne przedmioty i artykuły mogą podlegać kontroli personelu medycznego.
  7. Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającymi Regulamin Organizacyjny Szpitala.
  8. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.
 • Zasady Odwiedzin
  STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI.
 • Informacje o przyjęciach

  Informacje dotyczące trybu przyjęć do Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

  Do większości oddziałów przyjęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia całodobowo. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz dyżurny Izby Przyjęć po osobistym zbadaniu pacjenta i stwierdzeniu wskazań do hospitalizacji. Przyjęcie do Szpitala następuje na podstawie ważnego skierowania i po wyrażeniu zgody przez pacjenta, chyba że na mocy obowiązujących przepisów możliwe jest przyjęcie tej osoby bez skierowania i zgody.
  W nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, bez skierowania.

  W Izbie Przyjęć pacjent może uzyskać także poradę. Jeżeli lekarz nie stwierdzi niezwłocznej konieczności umieszczenia pacjenta w szpitalu, a w chwili zgłoszenia brakuje możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń (w szczególności z powodu braku wolnych miejsc bądź wyczerpania limitu przyjęć określonych w kontraktach z dysponentami środków publicznych) wówczas ustala się przybliżony termin przyjęcia do szpitala.

  Osoby zainteresowane mogą uzyskać całodobowo informację na temat przyjęć pod numerem telefonu 24 236-00-15 lub 24 236-00-60 – Izba Przyjęć.

  Przyjęcia nieplanowe odbywają się we wszystkie dni tygodnia całodobowo i dotyczą przyjęć do:

  1. Oddziałów ogólnopsychiatrycznych (Oddziały psychiatryczne: III, V i VI),
  2. Oddziału Psychogeriatrii,
  3. Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

  Przyjęcia w sposób planowy – po uprzednim ustaleniu terminu – odbywają się wyłącznie do:

  1. Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu – na ośmiotygodniową terapię uzależnienia od alkoholu – wymagana jest skierowanie od lekarza na terapię uzależnienia od alkoholu i rejestracja w sekretariacie Oddziału, informacji udziela Oddział pod numerem tel. 24 236-01- 92,

  2. Pododdziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych – leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych – po telefonicznym ustaleniu miejsca z Pododdziałem – tel. 24 236-01-82,

  3. Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej – na rehabilitację psychiatryczną – maksymalny okres rehabilitacji określony został przez NFZ na 6 miesięcy – informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Oddział – nr tel. 24 236-01-21.

  4. Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej – wymagane jest uzgodnienie terminu przyjęcia – informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Oddział – tel. 24 236 01-41.

  Zasady przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, co zostało okreśone w odrębnej zakładce. 

  Informacji na temat przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego udziela Zakład pod nr tel. 24 236-01-12 lub 24 236-01-11

  W sposób planowy, na podstawie postanowień sądowych odbywają się przyjęcia osób zobowiązanych do leczenia odwykowego, przyjęcia na tzw. internację oraz obserwacje sądowo-psychiatryczną. 

  Ważne informacje dla pacjentów i ich opiekunów

  Pacjent przy przyjęciu do Szpitala powinien posiadać:

  1. przybory toaletowe
  2. mydło, żel pod prysznic
  3. piżamę
  4. ręcznik
  5. kapcie
  6. 2x gąbka
  7. sztućce
  8. obuwie wiązane (trampki, halówki lub adidasy)
  9. podkoszulki bawełniane na krótki rękaw
  10. spodnie dresowe
  11. bluzy rozpinane

  Ponadto powinien zabrać ze sobą:

  1. dowód osobisty
  2. dokument potwierdzający ubezpieczenia zdrowotne
  3. istotną dla procesu diagnostycznego i leczenia dokumentację medyczną (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, informacje od lekarzy prowadzących o rodzajach i dawkach zażywanych leków itp.)
  4. do wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbędny będzie NIP pracodawcy


  Informacja dotycząca leków:

  Prosimy, aby pacjenci, którzy przyjmują przewlekle leki z powodu chorób somatycznych (np. nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, cukrzyca, itp.) w miarę możliwości posiadali je przy przyjęciu w ilości umożliwiającej nieprzerwane kontynuowanie zleconej przez lekarza terapii. Nieposiadanie leków na choroby somatyczne może powodować konieczność zmiany ustalonej terapii na leki dostępne w Receptariuszu szpitalnym.

  Uwaga! O zaplanowanych wcześniej badaniach, konsultacjach czy poradach w innych placówkach służby zdrowia, mających miejsce w trakcie leczenia w tutejszym Szpitalu, należy bezwzględnie poinformować lekarza prowadzącego bądź ordynatora Oddziału.

  Informacja dotycząca przekazywania środków pieniężnych

  Informujemy, że oprócz bezpośredniego doręczania pacjentom przez listonoszy przekazów pieniężnych istnieje możliwość dokonania przelewu środków pieniężnych na utworzone specjalnie do tego celu konto depozytowe, skąd pacjenci mogą sukcesywnie dokonywać wypłat. Dokonując wpłaty na konto depozytowe w tytule przelewu należy wpisać dane identyfikujące pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Podajemy numer konta bankowego, na które mogą być kierowane przelewy pieniężne dla pacjentów:

  PKO BP Oddział Gostynin Nr 08 1440 1101 0000 0000 1456 4144.

  Uwaga! O zaplanowanych wcześniej badaniach, konsultacjach czy poradach w innych placówkach służby zdrowia, mających miejsce w trakcie leczenia w tutejszym Szpitalu, należy bezwzględnie poinformować lekarza prowadzącego bądź ordynatora Oddziału.

 • Internetowe Konto Pacjenta

  Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła.
  Dzięki IKP:

    • otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem

    • sprawdzisz, jak przyjmować lek i w jakiej dawce

    • masz dostęp do danych swoich dzieci do 18 roku życia

    • sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ

  Korzystaj z e-recepty

    • nie ma ryzyka, że otrzymasz w aptece nieprawidłowy lek

    • możesz wykupić każdy lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji

    • jeśli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejną e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie
  Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
  W zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie) i odbieraj recepty elektronicznie.

 • Punkty usługowe.
 • Statut
 • Informacje dla niepełnosprawnych
 • Szpital Przyjazny Kombatantom

  SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM”

  Informacja dla pacjentów

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
  im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w dniu 12 września 2011 r. przystąpił do Programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom”. Przystąpienie do Programu gwarantuje respektowanie szczególnych uprawnień osób posiadających status kombatanta bądź inwalidy wojennego.

  Celem ww. Programu realizowanego w tut. Zespole jestułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej, poprawienie jakości i organizacji usług zdrowotnych, zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i godnych warunków leczenia kombatantom oraz inwalidom wojennym.

  Świadczeniobiorcy, którzy posiadają status kombatanta bądź inwalidy wojennego mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez WSZPZOZ Gostynin – Zalesie. Zespół udziela świadczeń w rodzaju :

  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
  • rehabilitacja lecznicza.

  Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością jest okazanie przez świadczeniobiorcę dokumentu ubezpieczenia oraz dokumentu potwierdzającego status osoby uprawnionej.

  Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest:

  • w przypadku osoby posiadającej status inwalidy wojennego – legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych symbolu ZUS Rw-51,
  • w przypadku osoby posiadającej status kombatanta – legitymacja lub zaświadczenie
   o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  Pełnomocnikiem ds. kombatantów w WSZPZOZ Gostynin-Zalesie jest Pani Agnieszka Suwała

  • kontakt: 24 236 00 31; e-mail: a.suwala@spzoz-zalesie.pl,
  • przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w budynku administracji, pokój Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 42, poz.371, z późn. zm.)
  • art.47c oraz art.57 ust.2 pkt10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach finansowanych
   ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008 r. Nr164, poz.1027 z późn. zm.).
 • WFOŚiGW
 • Wideo Konferencje
 • Zasady Przyjęcia Do Zespołu

  Informacje dotyczące trybu przyjęć do Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

  Do większości oddziałów przyjęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia całodobowo. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz dyżurny Izby Przyjęć po osobistym zbadaniu pacjenta i stwierdzeniu wskazań do hospitalizacji. Przyjęcie do Szpitala następuje na podstawie ważnego skierowania i po wyrażeniu zgody przez pacjenta, chyba że na mocy obowiązujących przepisów możliwe jest przyjęcie tej osoby bez skierowania i zgody.
  W nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, bez skierowania.

  W Izbie Przyjęć pacjent może uzyskać także poradę. Jeżeli lekarz nie stwierdzi niezwłocznej konieczności umieszczenia pacjenta w szpitalu, a w chwili zgłoszenia brakuje możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń (w szczególności z powodu braku wolnych miejsc bądź wyczerpania limitu przyjęć określonych w kontraktach z dysponentami środków publicznych) wówczas ustala się przybliżony termin przyjęcia do szpitala.

  Osoby zainteresowane mogą uzyskać całodobowo informację na temat przyjęć pod numerem telefonu 24 236-00-15 lub 24 236-00-60 – Izba Przyjęć.

  Przyjęcia nieplanowe odbywają się we wszystkie dni tygodnia całodobowo i dotyczą przyjęć do:

  1. Oddziałów ogólnopsychiatrycznych (Oddziały psychiatryczne: III, V i VI),
  2. Oddziału Psychogeriatrii,
  3. Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

  Przyjęcia w sposób planowy – po uprzednim ustaleniu terminu – odbywają się wyłącznie do:

  1. Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu – na ośmiotygodniową terapię uzależnienia od alkoholu – wymagana jest skierowanie od lekarza na terapię uzależnienia od alkoholu i rejestracja w sekretariacie Oddziału, informacji udziela Oddział pod numerem tel. 24 236-01- 92,

  2. Pododdziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych – leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych – po telefonicznym ustaleniu miejsca z Pododdziałem – tel. 24 236-01-82,

  3. Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej – na rehabilitację psychiatryczną – maksymalny okres rehabilitacji określony został przez NFZ na 6 miesięcy – informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Oddział – nr tel. 24 236-01-21.

  4. Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej – wymagane jest uzgodnienie terminu przyjęcia – informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Oddział – tel. 24 236 01-41.

  Zasady przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, co zostało okreśone w odrębnej zakładce. 

  Informacji na temat przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego udziela Zakład pod nr tel. 24 236-01-12 lub 24 236-01-11

  W sposób planowy, na podstawie postanowień sądowych odbywają się przyjęcia osób zobowiązanych do leczenia odwykowego, przyjęcia na tzw. internację oraz obserwacje sądowo-psychiatryczną. 

  Ważne informacje dla pacjentów i ich opiekunów

  Pacjent przy przyjęciu do Szpitala powinien posiadać:

  1. przybory toaletowe
  2. mydło, żel pod prysznic
  3. piżamę
  4. ręcznik
  5. kapcie
  6. 2x gąbka
  7. sztućce
  8. obuwie wiązane (trampki, halówki lub adidasy)
  9. podkoszulki bawełniane na krótki rękaw
  10. spodnie dresowe
  11. bluzy rozpinane

  Ponadto powinien zabrać ze sobą:

  1. dowód osobisty
  2. dokument potwierdzający ubezpieczenia zdrowotne
  3. istotną dla procesu diagnostycznego i leczenia dokumentację medyczną (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, informacje od lekarzy prowadzących o rodzajach i dawkach zażywanych leków itp.)
  4. do wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbędny będzie NIP pracodawcy


  Informacja dotycząca leków:

  Prosimy, aby pacjenci, którzy przyjmują przewlekle leki z powodu chorób somatycznych (np. nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, cukrzyca, itp.) w miarę możliwości posiadali je przy przyjęciu w ilości umożliwiającej nieprzerwane kontynuowanie zleconej przez lekarza terapii. Nieposiadanie leków na choroby somatyczne może powodować konieczność zmiany ustalonej terapii na leki dostępne w Receptariuszu szpitalnym.

  Uwaga! O zaplanowanych wcześniej badaniach, konsultacjach czy poradach w innych placówkach służby zdrowia, mających miejsce w trakcie leczenia w tutejszym Szpitalu, należy bezwzględnie poinformować lekarza prowadzącego bądź ordynatora Oddziału.

  Informacja dotycząca przekazywania środków pieniężnych

  Informujemy, że oprócz bezpośredniego doręczania pacjentom przez listonoszy przekazów pieniężnych istnieje możliwość dokonania przelewu środków pieniężnych na utworzone specjalnie do tego celu konto depozytowe, skąd pacjenci mogą sukcesywnie dokonywać wypłat. Dokonując wpłaty na konto depozytowe w tytule przelewu należy wpisać dane identyfikujące pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Podajemy numer konta bankowego, na które mogą być kierowane przelewy pieniężne dla pacjentów:

  PEKAO SA I Oddział Gostynin Nr 50 1240 3187 1111 0000 3141 2629. Uwaga! O zaplanowanych wcześniej badaniach, konsultacjach czy poradach w innych placówkach służby zdrowia, mających miejsce w trakcie leczenia w tutejszym Szpitalu, należy bezwzględnie poinformować lekarza prowadzącego bądź ordynatora Oddziału.

 • Oddziały
  • Centrum Zdrowia Psychicznego

   Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia kompleksową, wielostronną i łatwo dostępną opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu gostynińskiego oraz sąsiednich gmin Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice z powiatu płockiego.

   Centrum obejmuje opieką osoby powyżej 18 roku życia, każdego zgłaszającego się po pomoc mieszkańca z obszaru działania Centrum. Zapewnia pacjentom niezwłoczną pomoc w przypadkach nagłych, a w pozostałych – w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. W Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona jest diagnoza potrzeb pacjenta w tym diagnostyka zaburzeń psychicznych, diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, rehabilitacja psychiatryczna oraz specjalistyczne konsultacje.

   Na Centrum Zdrowia Psychicznego składają się dwa zakłady lecznicze:

   1) Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Ambulatoryjne, z następującymi komórkami:

   • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym,
   • Zespół Leczenia Środowiskowego,
   • Oddział Dzienny Psychiatryczny.

   2) Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Szpitalne.

   • Pododdział psychiatryczny IIIC,
   • Pododdział psychiatryczny VC,
   • Pododdział psychiatryczny VIC.

   Pacjenci, którzy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej mogą zgłaszać się bez skierowania do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego – adres Zalesie 1, 09-500 Gostynin (Główny Pawilon nr 1, w godzinach: 8:00-18:00).

  • Centrum Zdrowia Psychicznego

   Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia kompleksową, wielostronną i łatwo dostępną opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu gostynińskiego oraz sąsiednich gmin Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice z powiatu płockiego.

   Centrum obejmuje opieką osoby powyżej 18 roku życia, każdego zgłaszającego się po pomoc mieszkańca z obszaru działania Centrum. Zapewnia pacjentom niezwłoczną pomoc w przypadkach nagłych, a w pozostałych – w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. W Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona jest diagnoza potrzeb pacjenta w tym diagnostyka zaburzeń psychicznych, diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, rehabilitacja psychiatryczna oraz specjalistyczne konsultacje.

   Na Centrum Zdrowia Psychicznego składają się dwa zakłady lecznicze:

   1) Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Ambulatoryjne, z następującymi komórkami:

   • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym,
   • Zespół Leczenia Środowiskowego,
   • Oddział Dzienny Psychiatryczny.

   2) Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Szpitalne.

   • Pododdział psychiatryczny IIIC,
   • Pododdział psychiatryczny VC,
   • Pododdział psychiatryczny VIC.

   Pacjenci, którzy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej mogą zgłaszać się bez skierowania do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego – adres Zalesie 1, 09-500 Gostynin (Główny Pawilon nr 1, w godzinach: 8:00-18:00).

  • Zespół Leczenia Środowiskowego

   Zespół Leczenia Środowiskowego (świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00) zapewnia świadczenia opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych, w miejscu przebywania pacjenta, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów, obejmujących: świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

   Świadczenia realizowane są poprzez:

   1. leczenie środowiskowe;
   2. wizyty domowe / środowiskowe;
   3. sesje psychoterapii indywidualnej;
   4. sesje psychoterapii rodzinnej;
   5. sesje wsparcia psychospołecznego.

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym

   Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00):

   1. zapewnia świadczenia opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów, obejmujących: świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin, działania punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego;
   2. udziela informacji o zakresie działania Centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, uzgodnienie terminu i miejsca udzielenia świadczenia;
   3. przeprowadza wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się, wsparcia adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb oraz uzgodnienie wstępnego planu postępowania;
   4. diagnozuję zaburzenia psychiczne poprzez zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne oraz ustalenie rozpoznania, diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego;
   5. zapewnia leczenie według planu terapeutycznego;
   6. ustala przebieg leczenia oraz ocenę stanu somatycznego, np. przy objawach polekowych oraz wydaje niezbędne zalecenia odnośnie kontynuacji leczenia, zapewnia wsparcie psychospołeczne.

  • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

   Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia uzależnień, w tym terapii uzależnienia od alkoholu, obejmujących diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.  • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

   Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zapewnia świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla dorosłych obejmujące opiekę,pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innym warunkach.  • Oddział Psychatryczny V (żeński)

   Oddział psychiatryczny V (żeński) udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej, obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, powyżej 18 roku życia.  • Oddział Psychiatryczny VI (męski)

   Oddział psychiatryczny VI (męski) udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej, obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, powyżej 18 roku życia.  • Oddział Psychiatryczny III

   Oddział Psychiatryczny III udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej,
   obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, powyżej 18 roku życia.  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących usprawnianie chorych (powyżej 18 roku życia) po udarach mózgu,ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po urazach czaszkowo-mózgowych i rdzenia kręgowego.  • Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

   Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących wczesną lub późną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, w wieku od 18 roku życia, leczonych z powodu znacznych, zagrażających lub utrwalonych zaburzeń funkcjonowania życiowego.  • Oddział Psychogeriatrii

   Oddział Psychogeriatrii udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących diagnostykę,
   leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej 60 roku życia.  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynecyjnych

   Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych udziela świadczeń zdrowotnych
   z zakresu leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), obejmujących diagnostykę i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnienia.

   Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych

   tel. (24) 236 01 82

   Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja), obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zespołem abstynencyjnym po substancjach psychoaktywnych innych niż alkohol i towarzyszących chorób psychicznych, somatycznych oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnienia. • SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM.
 • Poradnie
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

   Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży udziela świadczeń obejmujących:

   1. porady psychologiczne diagnostyczne, porady psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii rodzinnej, sesje psychoterapii grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego,
   2. wizyty, porady domowe lub środowiskowe,
   3. konsultacje edukacyjno-profilaktyczne, konsylia lub sesje koordynacji udzielanych świadczeń. Dostępność udzielania świadczeń:

   Dostępność udzielania świadczeń:

   • Poniedziałek: 8:00 – 20:00
   • Wtorek: 08:00 – 20:00
   • Środa: 08:00 – 16:00
   • Czwartek: 8:00 – 16:00
   • Piątek: 8:00 – 14:00

   W celu uzyskania świadczenia prosimy o kontakt telefoniczny.

  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

   Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia świadczy usługi w trybie ambulatoryjnym obejmujące:

   1. świadczenia terapeutyczne,
   2. niezbędne badania diagnostyczne,
   3. leki niezbędne w stanach nagłych,
   4. działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

   Pacjencie by skonsultować się ze specjalistą terapii uzależnień – zadzwoń.

   W uzasadnionych przypadkach terapeuta umówi Cię na wizytę o konkretnej godzinie, tak aby kontakt z innymi był ograniczony do minimum.

   Pacjencie by skonsultować się ze specjalistą terapii uzależnień – zadzwoń.

   Teleporadę można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu 24 236 00 32

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.

   Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w ramach kontraktu z NFZ Poszerza działalność o Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.


   Poradnia Zdrowia Psychicznego będzie realizowała świadczenia zdrowotne Psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w warunkach ambulatoryjnych .
   Skorzystanie z pomocy nie wymaga skierowania.
   Na wizytę można zapisać się telefonicznie lub osobiście od Poniedziałku do Piątku w godz. 8:30-15:00